Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionów

Europejska Fundacja Ochrony Zabytków otrzymała dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Kształcenie ustawiczne w zakresie rewitalizacji zieleni zabytkowej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projekt ma na celu umożliwienie udzielenia wsparcia osobom, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy. Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji w zakresie rewitalizacji zieleni zabytkowej. Realizacji projektu służy wykonanie następujących działań: przeprowadzenie szkolenia modułowego z oceną wykonanego w ramach szkolenia projektu rewitalizacji zieleni zabytkowej, konferencja prasowa, seminarium z prezentacją rezultatów projektu.

Udzielone wsparcie przeszkolonym 30 osobom poza godzinami pracy, pozwoli im na utrzymanie zatrudnienia i osiągnięcie awansu zawodowego. Utworzą oni lokalną grupę liderów, specjalistów z dziedziny rewitalizacji zieleni zabytkowej. Opracowane materiały, zebrane oceny i doświadczenie mogą być wykorzystane przy następnych edycjach szkolenia.

Projekt zakładał przeszkolenie 30 osób z zakresu rewitalizacji zieleni zabytkowej. Szkolenie odbywało się  od lutego 2006r. do grudnia 2006r. Zajęcia prowadzone były w cyklach dwutygodniowych w weekendy po 8 godz. Przewidzianych było 288 godz. szkolenia w tym 128 godz. szkolenia praktycznego. Prowadzone ono było przez wykwalifikowaną kadrę m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zieleni, architekta krajobrazu, kancelarię prawną. Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma certyfikat potwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu przy ul. Podwale Staromiejskie 102 B w Gdańsku, pod nr tel. (058) 305 30 20 lub kierując zapytanie na adres: info@efoz.org.pl.

Prasa o projekcie

„Zajęcie dla miłośników fauny i flory” (Kazimierz Netka, „Dziennik Bałtycki” z dnia 7.05.2007) – część 1część 2

„Okno z widokiem na park” artykuł w Dzienniku Bałtyckim: część1część 2

Ocalili najstarszy świerk (Kazimierz Netka, „Dziennik Bałtycki” z dnia 11.04.2006)    –   skan artykułu

Pięknie kształtować zieleń to piękniej żyć (Anna Kłos, „Twój Wieczór”nr 4/552 z dnia 23.02.2006)

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, jako patron honorowy, otworzył w dniu 18 lutego br. szkolenie pt. REWITALIZACJA ZIELENI ZABYTKOWEJ, które dzięki funduszom z Unii Europejskiej realizuje Europejska Fundacja Ochrony Zabytków. W rocznym szkoleniu, które ma odbywać się co drugi weekend, biorą udział słuchacze z terenu całego województwa pomorskiego zainteresowani tematem z racji obowiązków zawodowych lub hobbistycznie. Niektórzy już na wstępie deklarowali na jaką działalność praktyczną ma się przełożyć to szkolenie – np. pracownik starostwa w Nowym Dworze – myśli o zieleni na terenie Muzeum w Sztutowie, słuchaczka z Człuchowa o przywróceniu uroku Parkowi Luizy, ktoś z Żukowa o kompleksie wokółpałacowym we wsi Przyjaźń.

Konkretny interes ma też przewodniczący Rady Miasta Gdańska – jedna z grup zajmie się przygotowaniem koncepcji zagospodarowania, obecnie kompromitującego dla radnych, otoczenia Nowego Ratusza.

Fundacja nawiązała też kontakt z Gdańskim Klubem Biznesu, jego siedziba, czyli willa Uphagena została pięknie odrestaurowana, otoczenie tylko uporządkowane.

Prezes Fundacji – Aleksandra Kociołkowska stwierdziła, że pomysł na tego typu szkolenie celnie trafił w zapotrzebowania społeczne. Mimo bardzo krótkiego – tygodniowego okresu rekrutacji, ilość zgłoszeń czterokrotnie przewyższyła liczbę miejsc, będzie się zatem starała o kolejną edycję szkolenia. Przez rok wspólnej pracy będzie czas się poznać i przynajmniej z częścią słuchaczy, Fundacja będzie się starała przedłużyć współpracę – aby idea porządkowania i upiększania środowiska promieniowała coraz szerzej.

Bardzo interesujący wykład inauguracyjny, na temat jak poprzez wieki traktowano w Gdańsku zieleń i parki, wygłosiła Katarzyna Rozmarynowska.

 

Ratowanie dziedzictwa kulturowego (Kazimierz Netka, „Dziennik Bałtycki” z dnia 21.02.2006)  –  skan artykułu

Pamiętajcie o ogrodach… (Anna Kłos, „Twój Wieczór” nr 3/551)

Na betonie kwiaty nie rosną. Ludzie też nie. Może przez to, że dobry Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w rajskich ogrodach i choć stamtąd wygnani, ludzie instynktownie wciąż za nimi tęsknią. Europejska Fundacja Ochrony Zabytków wychodzi naprzeciw tym potrzebom i uruchamia w Gdańsku projekt, finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, o nazwie „Kształcenie Ustawiczne w Zakresie Rewitalizacji Zieleni Zabytkowej”.
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 31.01.2006r. w Nowym Ratuszu w Gdańsku, przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek ogłosił, że obejmuje tę inicjatywę swym patronatem. Obliguje go do tego historia miasta, w którym zawsze starannie utrzymywano zieleń i zakładano atrakcyjne parki – dość wspomnieć oliwski czy oruński oraz ogrody przy mieszczańskich kamienicach czy dworkach, a przede wszystkim miejsce będące obecnie siedzibą Rady – b. Siedziba Wysokiego Komisarza Ligi Narodów. To pięknie odrestaurowany budynek w centrum miasta, niestety otoczony terenem niezagospodarowanym i tylko z grubsza uporządkowanym.
Celem szkolenia – bezpłatnego dla uczestników, które trwać ma od 18 lutego do końca 2006 roku, a odbywać się co dwa tygodnie w weekendy, będzie przygotowanie kadr, które w sposób fachowy będą mogły w przyszłości dbać o dziedzictwo kulturowe z zakresu zieleni.
Przemiany polityczno-społeczne lat 90-tych sprawił, że wytworzyła się ogromna luka kompetencyjna. Załamał się monopol państwa w dziedzinie zarządzania zielenią i dbałości o nią. Szereg osób wykupiło dwory, pałace, kamienice mieszczańskie i inne nieruchomości. Powstały wspólnoty mieszkaniowe. O ile o budynki jako tako zadbano, o tyle ich otoczenie znalazło się na uboczu ważności i zainteresowań. To nastawienie zaczyna się zmieniać, ale okazuje się, że decyzje muszą podejmować ludzie bez specjalistycznego przygotowania zawodowego.
W Polsce jest wąska grupa wysoko kwalifikowanych specjalistów i potem długo, długo nic – mówi prezes Fundacji Aleksandra Kociałkowska. Program ma pomóc przede wszystkim tym, którzy zagadnieniem się zajmują z racji dozoru właścicielskiego i obowiązków zawodowych – właścicielom nieruchomości, pracownikom zarządów nieruchomości, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, urzędnikom samorządowym różnych szczebli, ale nie tylko, bo zakwalifikować się do udziału w szkoleniu mogą pracownicy różnych zawodów, którzy zainteresowani są tematem hobbistycznie, bądź chcą poszerzyć swe kwalifikacje zawodowe. Program szkolenia uwzględnia politykę regionalną Unii Europejskiej, która dostrzega w dziedzictwie kulturowym olbrzymi potencjał rozwojowy. Ma na względzie łączenie teorii z praktyką, jako że 40% czasu poświęca na szkolenie praktyczne. Słuchacze zostaną podzieleni na grupy, z których każda opracuje konkretny projekt. Jednym z nich, jak już była mowa, będzie teren otaczający Nowy Ratusz.
Program, w ujęciu skrótowym obejmuje następujące zagadnienia: inwentaryzację stanu istniejącego, historię miejsca, projektowanie, kształtowanie, prowadzenie baz danych, dobór zieleni (z uwzględnieniem charakteru czterech pór roku), zasad pielęgnacji, opieki i nadzoru, sposobów włączenia lokalnej społeczności, sposobów i metod pozyskiwania funduszu unijnych na urządzenie i pielęgnację danego miejsca.