Projekt o akronimie STUDKANT pod nazwą „Od lokalnego do globalnego: obiekty lokalnego dziedzictwa jako atrakcje turystyczne i narzędzia transgranicznej edukacji w celu ich ochrony”. Projekt realizowany jest w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Rosja 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską oraz Federację Rosyjską. Partnerem wiodącym projektu jest Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, pozostali partnerzy to: Europejska Fundacja Ochrony Zabytków z Gdańska, Kaliningradzkie Obwodowe Muzeum Historii i Sztuki oraz Państwowa Autonomiczna Organizacja Obwodu Kaliningradzkiego „Katedra“.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności dwóch lokalnych obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Gdańska – obiekt Dwór Studzienka i Obwodu Kaliningradzkiego – kompleks pastora Yudshen, miejsce  zamieszkania Immanuela Kanta. Przyczyni się to do wzmocnienia współpracy transgranicznej w odbudowie dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii do ich ochrony i zachowania.

Planowane rezultaty projektu to nie tylko zwiększenie liczby obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego poddanych renowacji, ale także liczne działania kulturotwórcze i edukacyjne zwiększające transgraniczny potencjał zachowania obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego. Będzie to m.in. Powołanie Transgranicznej Rady Konserwatorskiej, stworzenie wystaw z dostępem dla osób niepełnosprawnych, edukacja w zakresie rekonstrukcji i prac architektonicznych, a także stworzenie paszportów 3D lokalnych obiektów wymagających renowacji na obszarze transgranicznym.

Projekt nie tylko korzystać będzie z najnowszych technologii ale także przyczyni się do rozwoju kadry specjalistów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze transgranicznym i stanowić będzie nową atrakcję turystyczną.

Jednak najważniejszym i trwałym rezultatem projektu dla Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków w Gdańsku będzie  pozyskanie w zrewaloryzowanym Dworze Studzienka siedziby, która umożliwi rozwój działalności statutowej, prowadzenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży oraz lokalnego Domu Pracy Twórczej i Ogrodu Społecznego. Będzie to również siedziba Transgranicznej Rady Konserwatorskiej.