Projekt «CBCycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego»

logotypy "Poland-Russia", "CBC Cycle", Unia Eruopejska"

 

19 czerwca 2019 Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego we współpracy z grupą partnerów przystąpiło do realizacji zakrojonego na szeroką skalę transgranicznego projektu, którego celem jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Obwodu Kaliningradzkiego oraz rejonów północno-zachodniej Polski dzięki zintegrowanym i połączonym z siecią EuroVelo trasom rowerowym. Ten mający trwać trzy lata projekt przyczyni się do promocji kultury lokalnej, zachowania i zrównoważonego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, a także do nasilenia ruchu turystycznego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu współpracy transgranicznej „Polska – Rosja 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską oraz Federację Rosyjską. Głównym celem Programu jest wsparcie współpracy transgranicznej w sferze społecznej, środowiskowej, ekonomicznej oraz instytucjonalnej.

Partnerami w projekcie są: Administracja Gminy Miejskiej Swietłogorsk, Administracja Gminy Miejskiej Pionierskij, Administracja Gminy Miejskiej Zielenogradsk, Województo Warmińsko-Mazurskie, Europejska Fundacja Ochrony Zabytków oraz Państwowa instytucja publiczna Obwodu Kaliningradzkiego „Administracja obiektó drogowych Obiekyu Kaliningradzkiego”

Całkowity budżet projektu «CBCycle: Transgraniczne trasy rowerowe dla zrównoważonego rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego» wynosi 4 500 000 Euro. Wkład finansowy Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w koszty projektowe wyniesie 4 046 692,50 Euro, natomiast wkład uczestników projektu wyniesie łącznie 453 307,50 Euro.

Projekt zakłada budowę nowej trasy rowerowej w strefie przybrzeżnej Obwodu Kaliningradzkiego. Długości trasy łączącej Zielenogradsk z osadą Primorje okręgu miejskiego Swietłogorsk wyniesie 33,94 km.

Powstaną także i opublikowane zostaną w języku angielskim, polskim i rosyjskim schematy oraz katalog tras rowerowych transgranicznego znaczenia znajdujących się w Obwodzie Kaliningradzkim oraz regionach północno-wschodniej Polski, w łącznym nakładzie 7000 kopii. W rezultacie ponad 80 obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego zostanie włączonych w ujednolicone transgraniczne szlaki turystyczne. Oprócz tego, zorganizowane zostaną wyjazdy studyjne dla specjalistów zaangażowanych w rozwój infrastruktury rowerowej i turystyki. Jeden z nich poświęcony będzie doświadczeniu w budowaniu oraz promocji trasy rowerowej GreenVelo w Województwie warmińsko-mazurskim, natomiast pozostałe dwa nowo powstającej w ramach projektu trasie rowerowej w Obwodzie Kaliningradzkim, a także innym obszarom regionu wykazującym potencjał dla rozwoju turystyki rowerowej.

W rezultacie, w perspektywie długoterminowej projekt przyczyni się do rozwoju infrastruktury, zachowania i zrównoważonego użytkowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszarów transgranicznych, a także do promocji turystyki przyjaznej środowisku i wzmocnienia współpracy transgranicznej.

 

Kierownik projektu:

Denis Mironyuk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Perspektywicznego Ministerstwa Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego.

236021, Rosja, Kaliningrad, D. Donskogo, 7?

d.mironuk@gov39.ru, +7 (4012) 60 48 05, 60 48 04

Strona projektu:

https://tourism.gov39.ru/proekt-cbcycle/

 

 

Strona powstała i jest utrzymywana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Za treści w niej zawarte odpowiedzialne jest Ministerstwo Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego i nie mogą być traktowane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

 

logotypy "Poland-Russia", Unia Eruopejska"